W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

Doradca Klimatyczno-Energetyczny 

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dariusz Sokołowski, Inowrocław
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:


Pan Dariusz Sokołowski zamieszkały w InowrocławiuUzasadnienie:

Kandydat spełnia określone wymogi, a ponadto jest osobą komunikatywną, posiadającą umiejętności i predyspozycje pozwalające na powierzenie Mu powyższego stanowiska.
Szczegóły
Stanowisko Doradca Klimatyczno-Energetyczny 
Miejsce pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
Status rozstrzygnięte

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Doradcy Energetycznego w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko Adres Termin rozmowy
Kwalifikacyjnej
1. Dariusz Sokołowski Inowrocław 27.11.2023 r. godz. 8:00
2. Paweł Kowal Lisewo 27.11.2023 r. godz. 8:15__________________________________________________________________________________________________________________________
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:


 
Doradcy Klimatyczno-Energetycznego 
Wymiar etatu: 1 
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń.

Oczekiwania wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego, lub
wykształcenie wyższe niekierunkowe (I lub II stopnia) i studia podyplomowe w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego, lub

wykształcenie wyższe niekierunkowe (I lub II stopnia) i kursy zawodowe w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego oraz doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z ww. obszarem.

2. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej).
3. Gotowość odbycia szkolenia dedykowanego Doradcom Klimatyczno-Energetycznym (obszar EE i OZE oraz obszar klimatyczny), poza miejscem pracy i zdania egzaminu.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Umiejętność reprezentowania Funduszu w kontaktach zewnętrznych.
6. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
7. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
8. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
9 . Dokładność, rzetelność.
10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
11. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
12. Dobra obsługa komputera i pakietu MS Office.
13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dodatkowe oczekiwania: 

Doświadczenie w przygotowywaniu projektowania lub realizacji inwestycji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego.
2. Przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych dla JST, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, szkół, przedsiębiorców, osób fizycznych.
3. Informowanie o źródłach finansowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej, OZE i służących adaptacji do zmian klimatu.
4. Weryfikacja audytów energetycznych.
5. Wykonywanie badań termowizyjnych wraz z ich interpretacją.
6. Czynny udział (wystąpienia, obsługa stoiska) w konferencjach, targach i spotkaniach branżowych z zakresu m.in. efektywności energetycznej, OZE, zrównoważonego transportu i innych związanych z celami Projektu.
7. Prowadzenie działań doradczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
8. Organizacja i prowadzenie szkoleń Energetyków i Klimatyków Gminnych.
9. Prowadzenie ewidencji Energetyków Gminnych i Klimatyków Gminnych.
10. Wspieranie działań społeczności/spółdzielni energetycznych, w tym klastrów energii.
11. Działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w funduszu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Doradcy Klimatyczno-Energetycznego” należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 22.11.2023 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń”. 
Dokumenty: życiorys, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail:  ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Powiadom znajomego