W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym 26.05

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że procedura naboru na ww. stanowisko została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.


Uzasadnienie:

W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym z powodu niespełnienia oczekiwań wymaganych na stanowisku objętym naborem.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym 26.05
Miejsce pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Status rozstrzygnięte

Lista kandydatów spełniających wymagania  określone w  ogłoszeniu o naborze na   stanowisko  Specjalisty w Dziale Finansowo - Księgowym prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w stanowisko,  do następnego etapu  rekrutacji  zakwalifikowali  się następujący  kandydaci  spełniający wymagania  formalne  w  ogłoszeniu  o naborze:

LP. IMIĘ I NAZWISKO ADRES TERMIN ROZMOWY
KWALIFIKACYJNEJ
1. Marzenna Lewandowska  Łubianka 10.06.2022 r. godz.  7:45 
2. Anna Walkowiak -Ryl Toruń 10.06.2022 r. godz.  8:00
3. Roksana Trędewicz  Wąpielsk 10.06.2022 r. godz.  8:15

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Oczekiwania wobec kandydata:
1. Legitymowanie  się wykształceniem wyższym (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie, administracja).
2. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości.
3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce.
4. Znajomość zadań, celów i misji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
5. Umiejętność reprezentowania Funduszu w kontaktach zewnętrznych.
6. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
7. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
8. Dokładność, rzetelność.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
10. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
11. Sprawna obsługa komputera oraz pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel.
12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kontrola dokumentów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, ich dekretacja i księgowanie.
2. Bieżąca analiza i uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych.
3. Prowadzenie obsługi kasowej.
4. Wykonywanie czynności w zakresie ewidencji środków trwałych.
5. Przygotowywanie dyspozycji przelewów środków pieniężnych z tytułu rozliczeń z kontrahentami, budżetem, bankami oraz innymi instytucjami.
6. Udział w pracach związanych z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji składników majątkowych.
7. Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (m.in. GUS, NFOŚiGW).
8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (audytorzy, banki, organy podatkowe).
9. Kontrola dyspozycji wypłat transz pożyczek i dotacji.
10. Współudział w opracowywaniu procedur i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań statutowych przez Wojewódzki Fundusz.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w funduszu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym” należy składać w siedzibie Funduszu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 09.06.2022 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń”.
Dokumenty: życiorys, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail:  ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Powiadom znajomego