W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

Doradcy Energetycznego w Zespole Doradców Energetycznych 27-12-2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Mateusz Świs, Toruń
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w związku z rezygnacją z zatrudnienia przez Pana Michała Jastrzębskiego zamieszkałego w Bydgoszczy, na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:

Pan Mateusz Świs zamieszkały w Toruniu

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia określone wymogi, a ponadto jest osobą posiadającą wiedzę, predyspozycje
i umiejętności pozwalające na powierzenie mu obowiązków Doradcy Energetycznego
w Zespole Doradców Energetycznych.

__________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA O WYNIKU NABORU – Doradca Energetyczny w Zespole Doradców Energetycznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:

Pan Michał Jastrzębski zamieszkały w Bydgoszczy

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia określone wymogi, a ponadto jest osobą posiadającą wiedzę, predyspozycje
i umiejętności pozwalające na powierzenie mu obowiązków Doradcy Energetycznego
w Zespole Doradców Energetycznych.
Szczegóły
Stanowisko Doradcy Energetycznego w Zespole Doradców Energetycznych 27-12-2021
Miejsce pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Status rozstrzygnięte

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA  OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DORADCY ENERGETYCZNEGO W ZESPOLE DORADCÓW ENERGETYCZNYCH  PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze:

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO ADRES TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
1 Michał Jastrzębski Bydgoszcz 19.01.2022 r. godz. 7:15
2 Mateusz Świs Toruń 19.01.2022 r. godz. 8:00


Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:

Doradcy Energetycznego w Zespole Doradców Energetycznych

Wymiar etatu: 1 
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń / ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń.

Oczekiwania wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie ochrony środowiska lub energetyki lub budownictwa) w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym z świadczonymi usługami.
2. Staż pracy minimum 3 lata. 
3. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych.
4. Gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu, gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Toruniu projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, po pozytywnym zdaniu egzaminu.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Umiejętność reprezentowania Funduszu w kontaktach zewnętrznych.
7. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
8. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
9. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
10. Dokładność, rzetelność.
11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
12. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
13. Dobra obsługa komputera i pakietu MS Office.
14. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dodatkowe oczekiwania: 
1. Doświadczenie w przygotowywaniu projektowania lub realizacji inwestycji.
2. Co najmniej bierna znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej z wyłączeniem języka polskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrażania i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej.
2. Doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej, w tym sporządzanie analiz korzyści finansowych i ekologicznych.
3. Weryfikowanie audytów energetycznych.
4. Sporządzanie bieżących informacji o źródłach wsparcia finansowego przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej oraz udostępnianie ich we wszelkich możliwych formach przekazu.
5. Sporządzanie montaży finansowych na wniosek zainteresowanych dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół oraz lokalnych przedsiębiorców, będących adresatami Projektu.
6. Udział w obsłudze platformy wymiany doświadczeń i budowanie bazy wiedzy (bestpractices).
7. Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych i edukacyjnych, przeznaczonych dla adresatów Projektu, o których mowa w pkt 5.
8. Dokonywanie ocen i zgłaszanie zapotrzebowania na organizację szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji.
9. Prowadzenie spotkań informacyjnych i udzielanie konsultacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
10. Sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących działalności Zespołu oraz efektów tej działalności.
11. Bieżące analizowanie i dokonywanie oceny kierunków zainteresowania uzyskaniem pomocy finansowanej przez adresatów Projektu w ramach jego realizacji oraz trendów zmian tych kierunków.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w funduszu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Doradcy Energetycznego” należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do siedziby Funduszu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 17.01.2022 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń”. 
Dokumenty: życiorys, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail:  ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r.  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Powiadom znajomego