W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

fax (+48) 56 621 23 02


e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

DA.36.95.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DA.36.95.2021
Zamawiający Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.

W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:
 
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył jedyną ofertę, która jednocześnie nie podlegała odrzuceniu.

Treść

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8,
87-100 Toruń,
Telefon: 56 62 12 300 lub 308, Fax: 56 62 12 302,
http://www.wfosigw.torun.pl, e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego p.n. „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wymagania dodatkowe:


Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U.2020.1041 z późn. zm.).

II. Kontakt w sprawie zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących kwestii merytorycznych udziela: Daniel Gerus, tel. 56 62 12 304, e-mail: daniel.gerus@wfosigw.torun.pl

III. Sposób wykonania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca składa:
1) Wypełniony Formularz ofertowy i Formularz cenowy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Oferta wymaga podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z odpowiednim wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji, do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wykonawcy, w tym do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 
Brak podpisu na ofercie spowoduje jej odrzucenie.
  3) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U.2020.1041), zgodnie z wymogiem pkt I ust. 3 powyżej.
3. Załączniki dołączone do zapytania ofertowego przedstawiane są w formie wzorów. Wykonawca może przedstawić załączniki według własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. W ofercie Wykonawca powinien skalkulować cenę brutto dla całości przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 12.00 (na kompletnym formularzu ofertowym wraz z załącznikami) e-mailem na adres: zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na ww. adres. Pod uwagę brana będzie data wpływu do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu.

Termin związania ofertą do 23 grudnia 2021 r.

V. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100% ceny.

VI. Unieważenienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny nawet w przypadku, gdy zostaną złożone oferty niepodlegające odrzuceniu.Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy

odpowiedź na pytanie z dnia 22.11.2021

Zał nr 1 do zapytania - opis przedmiotu zamówienia po zmianie 23.11.2021

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane