Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: 
  
Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz
  
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1 
  
Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń 
  
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń 
 
Oczekiwania wobec kandydata:
 1. Legitymowanie się wykształceniem wyższym (preferowane kierunki z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub ekonomii).
 2. Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska – doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji związanych z ochroną środowiska.
 3. Znajomość zadań, celów i misji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
 5. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
 7. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
 8. Dokładność, rzetelność.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 10. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
 11. Dobra obsługa komputera i pakietu MS Office.
 12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.  
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 1. Udzielanie informacji oraz pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosków o płatność.
 2. Weryfikacja wniosków o płatność oraz innych dokumentów składanych przez beneficjentów w związku z realizacją umów dofinansowania.
 3. Analizowanie wniosków o zmianę warunków umów dofinansowania oraz sporządzanie opinii lub stanowisk dotyczących wnioskowanych zmian.
 4. Sporządzanie projektów zmian do umów dofinansowania.
 5. Wydawanie dyspozycji uruchamiania środków finansowych w ramach realizacji umów.
 6. Wykonywanie innych zadań związanych z kontrolą i realizacją umów o dofinansowanie.
Wymagane dokumenty: 
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, np. orzeczenie o niepełnosprawności.
Miejsce i termin składania dokumentów:   
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Aplikanta w Dziale Realizacji Umów i Analiz” należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do siedziby Funduszu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 06.10.2020 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
 
Uwaga:
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń)”
Dokumenty: życiorys, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. 
 
Klauzula informacyjna 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

metryczka


Wytworzył: MP (22 września 2020)
Opublikował: Daniel Gerus (22 września 2020, 14:21:02)

Ostatnia zmiana: Daniel Gerus (22 września 2020, 14:35:50)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411