zamówienie na:

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

zamawiający: WFOŚiGW w Toruniu
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: DA.3601.324.19
szacunkowa wartość: 64 673,30
termin składania ofert: 27 grudnia 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięte  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8,
87-100 Toruń,
Telefon: 56 62 12 300 lub 308, Fax: 56 62 12 302,
http://www.wfosigw.torun.pl, e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl

 
I. Sposób udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do ogłoszenia p.n. „Opis przedmiotu zamówienia”.
 3. Wymagania dodatkowe:Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U.2018.2188 z późn. zm.
III. Kontakt w sprawie zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących kwestii merytorycznych udziela: Daniel Gerus, tel. 56 62 12 304, e-mail: daniel.gerus@wfosigw.torun.pl  

IV. Sposób wykonania oferty:
 1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Ogłoszenia.
 2. Wykonawca składa:
  1) Wypełniony Formularz Oferty i Formularz Cenowy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do Ogłoszenia.
  2) Oferta wymaga podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z odpowiednim wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji, do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wykonawcy, w tym do składania w jego imieniu oświadczeń woli.
  Brak podpisu na ofercie spowoduje jej odrzucenie.

  3) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U.2018.2188 z późn. zm.), zgodnie z wymogiem pkt II ust. 3 powyżej.
 3. Załączniki dołączone do Ogłoszenia przedstawiane są w formie wzorów. Wykonawca może przedstawić załączniki według własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 8. W ofercie Wykonawca powinien skalkulować cenę brutto dla całości przedmiotu zamówienia.
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 12.00 (na kompletnym formularzu ofertowym wraz z załącznikami) e-mailem na adres: zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w adres. Pod uwagę brana będzie data wpływu do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu.
 
Termin związania z ofertą do 31 grudnia 2019 r.
 
VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100% ceny.

VII. Fundusz ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
W szczególności Fundusz może unieważnić postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest bezprzedmiotowa lub niezasadna lub niekorzystna dla Funduszu.

VIII. Zawiadomienie o wyniku postępowania:
 1. Po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie http://bip.wfosigw.torun.pl/ informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający zamieści na stronie http://bip.wfosigw.torun.pl/ informację o nieudzieleniu zamówienia.
 
IX. Fundusz odrzuci ofertę niezgodną z Ogłoszeniem lub obowiązującymi przepisami.
 
 
 
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (27kB) word
2. Formularz cenowy (11kB) excel   
3. Opis przedmiotu zamówienia (18kB) word   

Odpowiedzi na pytania (422kB) pdf
Zalącznik nr 1 do odpowiedzi (11kB) excel
Zalącznik nr 2 do odpowiedzi (18kB) word

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania (165kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: DG
Opublikował: Tomasz Jarosz (19 grudnia 2019, 14:17:51)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (30 grudnia 2019, 14:26:34)
Zmieniono: rozstrzygnięte

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329