zamówienie na:

Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Matejki 42/3 w Toruniu.

zamawiający: WFOŚiGW w Toruniu
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: DA.3601.162.19
szacunkowa wartość: 12600
termin składania ofert: 22 lipca 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Treść ogłoszeniaZdjęcie

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 15/17 z 13.09.2017 roku  w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: 
  
Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Matejki 42/3 w Toruniu. 

Zakup na potrzeby Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 
 
Zamawiający:
  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń 
NIP: 956 12 23 682, REGON: 341191740 
PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów 
Telefon: 56 62 12 300 lub 308 
Fax: 56 62 12 302 
 
I. Przedmiot zamówienia:
  
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ul. Matejki 42/3 w Toruniu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4. 
2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
1) 90919200-4 Usługi sprzątania biur; 
2) 90911200-8 Usługi sprzątania budynków; 
3) 90911300-9 Usługi czyszczenia okien; 
3.Umowa podpisana zostanie na czas określony od 01.08.2019 roku do 30.04.2020 roku. 
4.Warunkiem realizacji zamówienia będzie podpisanie Umowy. 
5.Na czas realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy koordynatora, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia. 
  
II. Kontakt w sprawie zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Maciej Drzewoszewski, tel. 56 62 12 304, e-mail:  maciej.drzewoszewski@wfosigw.torun.pl
 
III. Sposób wykonania oferty

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
2.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 
3.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
6.Na ofertę składają się: 
1)Formularz oferty (wzór zał. nr 2); 
2)Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo, określające  zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 
3)Wydruk/zaświadczenie z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
4)Wykaz pracowników wykonujących: 
a)prace porządkowo-sprzątające, oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, 
b)pełniącego rolę koordynatora; 
5)Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
7.Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
  
V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy przesłać do godziny 10:00 w dniu 22.07.2019 r. (na kompletnym formularzu ofertowym) e-mailem na adres zamowienia@wfosigw.torun.pl  lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w adres.  Pod uwagę brana będzie data wpływu do sekretariatu. Termin związania ofertą 7 dni.
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

1.W okresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających. 
2.Wykonawca musi wykazać że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 zł, a ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników Wykonawcy. Pracownikiem, zgodnie z definicją używaną w dokumentach ubezpieczeniowych, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, z wyłączeniem umowy o dzieło. 
  
Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien przedstawić w celu potwierdzania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1.W celu wykazania spełnienia warunku nr 1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą Wykaz pracowników wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających, oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia oraz poda dane osoby pełniącej rolę koordynatora. 
2.W celu wykazania spełnienia warunku nr 2 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (przed podpisaniem Umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie - nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie Umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia Umowy); 
  
VII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
  
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: cena 60 % i jakość 
40 %. 
 
1.    Cena – 60%. 
  
Zasady oceny ofert: 
za kryterium cena, maksymalną ilość 60 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną według wzoru: 
 
Zdjęcie
 
2.   Jakość – 40%. 
  
Oferta, w której Wykonawca zaoferował przeprowadzanie kontroli jakości świadczonej usługi: 
- dwa razy w tygodniu otrzyma 40 pkt, 
- raz w tygodniu otrzyma 20 pkt, 
- raz na dwa tygodnie otrzyma 10 pkt. 
 
Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w ocenianych kryteriach obliczając punktację dla poszczególnych ofert. 
 
 
VIII. Inne informacje: 

1.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi w/w czynności. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie zanonimizowanych kopii umów wraz z oświadczeniem w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie Umowy do niniejszego postępowania.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis zamówienia (128kB) word
2. Formularz ofertowy (130kB) word
3. Wzór umowy (140kB) word


Informacja o wyborze oferty (585kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: ZW
Opublikował: Daniel Gerus (18 lipca 2019, 15:02:43)

Ostatnia zmiana: Daniel Gerus (26 lipca 2019, 14:55:33)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567