W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

fax (+48) 56 621 23 02


e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

DA.36.49.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy DA.36.49.2021
Zamawiający Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
unieważnienie

 

 

 

 

Informacja o unieważnieniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”.

W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:

Tricell Piotr Kochański 
ul. Pamięci Katynia 12/32
26-600 Radom


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów.

Treść

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”

Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
NIP: 956 12 23 682, REGON: 341191740
PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
Telefon: 56 62 12 300 lub 308
Fax: 56 62 12 302

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencją VMware oraz macierzy dyskowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

II. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

III. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Tomasz Jarosz, tel.: 56 62 12 306, e-mail: tomasz.jarosz@wfosigw.torun.pl.

IV. Sposób wykonania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym podając cenę netto oraz cenę brutto. Wykonawca ma obowiązek zaproponować ceny, które nie mogą ulec zmianie do czasu podpisania umowy. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 12.00 e-mailem na adres zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do siedziby Funduszu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. albo innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

VI. Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający określa kryterium wyboru ofert na podstawie:
·         Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 70%
·         Termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga 10%
·         Okres gwarancji na sprzęt – waga 20%
2. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Sposób obliczania wartości punktowej oferty.

1) Wartość punktowa kryterium „Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia” jest wyliczana według wzoru:2) Wartość punktowa kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” jest wyliczana w następujący sposób:
- jeżeli wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych otrzyma T = 10 pkt,
- jeżeli wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia od 15 do 21 dni roboczych otrzyma T = 5 pkt,
- jeżeli wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 21 dni roboczych otrzyma T = 0 pkt.
3) Wartość punktowa kryterium „Okres gwarancji na sprzęt” będzie wyliczana w następujący sposób: 

- jeżeli wykonawca zaproponuje standardowy 2-letni okres gwarancji otrzyma G = 0 pkt,
- jeżeli wykonawca zaproponuje gwarancję w zakresie od 2 do 4 lat otrzyma G = 10 pkt,
- jeżeli wykonawca zaproponuje gwarancje 5-letnią lub dłuższą otrzyma G = 20 pkt. 

4) Sposób wyliczenia końcowej oceny oferty:

 
Ko = C + T + G

gdzie:
Ko - końcowa ocena punktowa
C   - ocena punktowa kryterium „cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia”   
T   - ocena punktowa kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia”
G   - ocena punktowa kryterium „okres gwarancji na sprzęt”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o tej samej liczbie punktów, wówczas zamawiający dokona wyboru oferty, która miała najniższą cenę spośród nich.

VII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny nawet w przypadku, gdy zostaną złożone oferty niepodlegające odrzuceniu.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

Informacja o wyborze oferty

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane