Lista przedsięwzięć priorytetowych

Załącznik do uchwały
z dnia 05.07.2018 r. Rady Nadzorczej

 


  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na rok 2019

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2019 sporządzona została na podstawie art. 400h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), z uwzględnieniem następujących strategii, programów i planów:

- Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. ze zm.,

- Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, przyjętego uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.,

- Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, przyjętego uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.,

- Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, przyjętego uchwałą nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.,

- Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.,

- Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą nr 133/16 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 września 2016 r.,

- Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą nr 56/16 Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 czerwca 2016 r.,

- Programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorska, miasto Toruń, miasto Włocławek, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu dotyczyć będzie przede wszystkim zadań wymienionych w Liście przedsięwzięć priorytetowych, obejmujących w szczególności:

- przedsięwzięcia zmierzające do pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska,

- wspieranie projektów służących poprawie jakości powietrza, w tym ograniczenia niskiej emisji, ograniczaniu zużycia energii oraz wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł,

- przedsięwzięcia dofinansowywane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych,

- programy priorytetowe realizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

 

DZIAŁANIE I – FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Priorytet I – OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

Priorytetem w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych, w tym inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służących ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo, w szczególności objęte ochroną prawną w postaci form ochrony przyrody.

 

Priorytet II – GOSPODARKA ODPADAMI

Priorytetem w zakresie gospodarki odpadami będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) dotyczących rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji do segregacji i przerobu odpadów komunalnych,

2) prowadzących do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Priorytet III – OCHRONA POWIETRZA

Priorytetem w zakresie ochrony powietrza będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z ograniczeniem emisji gazów i pyłów oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności w miastach i uzdrowiskach, w tym realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,

2) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji kolektorów słonecznych o mocy cieplnej nie większej niż 40 kW oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

3) mających na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w szczególności poprzez zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej i w instalacjach związanych z gospodarką komunalną,

4) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji źródeł ciepła i systemów cieplnych, niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW ze względu na minimalną wartość lub wielkość przedsięwzięcia.

 

Priorytet IV – OCHRONA PRZYRODY

Priorytetem w zakresie ochrony przyrody będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) prowadzących do zwiększania różnorodności biologicznej na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

2) prowadzących do zwiększenia populacji pszczół w ramach ochrony bioróżnorodności.

 

Priorytet V – EDUKACJA EKOLOGICZNA

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej będzie wspieranie przedsięwzięć polegających na kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez wspieranie upowszechniania wiedzy ekologicznej, głównie w postaci zajęć lub pobytów terenowych oraz konkursów i olimpiad.

 

Priorytet VI – MONITORING

Priorytetem w zakresie monitoringu będzie dofinansowanie działań związanych z Państwowym Monitoringiem Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Priorytet VII – POWAŻNE AWARIE

Priorytetem w zakresie poważnych awarii będzie dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii i ekstremalnych zdarzeń pogodowych dla środowiska.

 

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tego działania Wojewódzki Fundusz w Toruniu realizuje we współpracy z NFOŚiGW projekt doradztwa energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.


___________________________________________________________________________

Listy obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/17 z dnia 03.08.2017 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 90/16 z dnia 28.06.2016 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 85/15 z dnia 24.06.2015 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 109/14 z dnia 26.06.2014 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 69/13 z dnia 26.06.2013 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 102/12 z dnia 21.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/11 z dnia 15.06.2011 r.


                                          


Wytworzył: Sekretariat (8 czerwca 2006)
Opublikował: Leszek Bojałkowski (27 grudnia 2006, 12:11:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (6 września 2018, 12:52:50)
Zmieniono: akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8508

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij