STATUT WFOŚIGW

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/543/17
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 maja 2017 r.
Statut

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

Dział I

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Toruń.
 2. Wojewódzki Fundusz działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Wojewódzki Fundusz może posługiwać się nazwą skróconą „WFOŚiGW w Toruniu”.

 

§ 3

 

 1. Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
 2. Zasady prowadzenia rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu określają przepisy
  o rachunkowości.

 

§ 4

 

Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Funduszu w zakresie i w trybie wskazanym w art. 400r  ustawy  sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania

 

§ 5

 

 1. Wojewódzki Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 ustawy.
 2. Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie.
 3. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa 
  w ust. 2, w sposób i w formach prawnych określonych w art. 411 ustawy.

 

Dział II

Organizacja wewnętrzna oraz szczegółowy tryb działania Wojewódzkiego Funduszu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 6

 

Organami Wojewódzkiego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

 

§ 7

 

 1. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały 
  w sprawach należących do ich właściwości.
 2. Posiedzenia organów Wojewódzkiego Funduszu odbywają się w jego siedzibie bądź są posiedzeniami wyjazdowymi z lustracją w terenie obiektów dofinansowywanych przez Wojewódzki Fundusz.
 3. Posiedzenia organów odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 4. Z posiedzeń organów sporządza się protokół, który jest przyjmowany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu. Protokoły przechowuje Biuro Wojewódzkiego Funduszu.

 

§ 8

 

 1. Obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu.
 2. Organizację Biura oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Biura przyjęty przez Zarząd.

 
 Rozdział 2

Rada Nadzorcza

 

§ 9

 

Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, działa w trybie i na zasadach określonych w ustawie
i Statucie.

 

§ 10

 

Rada realizuje zadania określone w art. 400 h ustawy.

 

§ 11

 

Rada na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego składu Sekretarza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Rady.

 

§ 12

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu,
  zaś w wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się poza siedzibą.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Funduszu
  albo na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady.
 4. W sytuacji nadzwyczajnej posiedzenie Rady może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
  lub w sytuacji, gdy Przewodniczący Rady nie może przejściowo (czasowo) wykonywać swoich obowiązków.
 5. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady albo Wiceprzewodniczący Rady w razie nieobecności Przewodniczącego.
 6. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje osobiście. Każdy obecny na posiedzeniu członek Rady jest zobowiązany do podpisania listy obecności. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady jest obowiązany w miarę możliwości poinformować Przewodniczącego Rady o braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, przed zaplanowanym posiedzeniem oraz jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady nie później niż na następnym posiedzeniu.
 7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. Na pisemny wniosek Przewodniczącego w posiedzeniu Rady obowiązany jest uczestniczyć Zarząd albo Prezes Zarządu albo wyznaczony przez  Prezesa Zarządu jego zastępca.

 

§ 13

 

 1. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem dziennym posiedzenia przygotowuje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.
 2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przesyła pisemne zawiadomienie członkom Rady
  o terminie i miejscu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał i innymi dokumentami co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady, możliwe jest zwołanie posiedzenia w krótszym terminie.
 3. W trakcie posiedzenia Rady mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał oraz załączonych materiałów.
 4. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę,
  a następnie projekt uchwały uzupełniony o tę poprawkę, jeżeli została ona przyjęta
  w wyniku poprzedniego głosowania.
 5. Głosowanie poprawek odbywa się zwykłą większością głosów.
 6. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej 3 członków Rady biorących udział w jej posiedzeniu.
 7. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie sprawy w porządku najbliższego posiedzenia, przy czym nie można odmówić uwzględnienia wniosku, jeżeli za jego przyjęciem wypowiada się co najmniej 2 członków Rady.
 8. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, z wyjątkiem decyzji podejmowanych w sprawach porządkowych.
 9. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Na żądanie co najmniej 2 obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.
 11. Uchwały Rady w sprawach ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu  podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Rady.
 12. Rada ma prawo ponowić głosowanie nad uchwałą z uzasadnionych przyczyn, jeżeli wypowiedzą się za tym wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 13. Członek Rady głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu obrad, w ciągu 3 dni od podjęcia uchwały, zdanie odrębne z pisemnym uzasadnieniem. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach skrócić ten termin do jednego dnia. Ze zdaniem odrębnym Przewodniczący Rady zapoznaje jej członków na następnym posiedzeniu.

 

§ 14

 

 1. Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania, które następnie zamieszcza się
  w protokole posiedzenia.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Rady ogłasza zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

 

§ 15

 

 1. Z posiedzenia Rady spisuje się protokół, który po przyjęciu przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Protokoły przechowywane są w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu.
 3. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz składane na piśmie bezpośrednio
  do Przewodniczącego Rady oświadczenia członków Rady włączane są do protokołu
  z posiedzenia Rady.
 4. Uchwały Rady podpisane przez Przewodniczącego Rady stanowią wraz z listą obecności na posiedzeniu Rady oraz jego porządkiem dziennym – załączniki do protokołu.
 5. Każdy członek Rady ma prawo do przeglądania protokołów.

 

§ 16

 

Za przekazanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w terminie 7 dni od podjęcia uchwał Rady do oceny ich zgodności z prawem odpowiada Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

 

 Rozdział 3

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu

 

§ 17

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu, zwany dalej „Zarządem” liczy 2 członków, a w jego skład wchodzi Prezes i Zastępca Prezesa.

 

§ 18

 

 1. Reprezentację Wojewódzkiego Funduszu w zakresie dokonywania czynności prawnych dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych określa art. 400k ust. 5 i 6 ustawy.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu są upoważnione dwie osoby działające łącznie, spośród:

1) Zastępcy Prezesa Zarządu i pełnomocnika powołanego przez Prezesa Zarządu;

2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach swojego umocowania.

3. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 2, powinny być udzielane na piśmie, przy dochowaniu również wymogów, co do formy warunkującej ważność czynności prawnej objętej umocowaniem. Udzielone pełnomocnictwo nie może uprawniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

§ 19

 

 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu oraz Biura Wojewódzkiego Funduszu i reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu.
 2. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności:

1)   przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;

2)  udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu;

3)  wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, innych przepisów

regulujących funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu;

4) ustalanie rodzajów pism, do których podpisywania upoważniony jest Zastępca Prezesa;

5)  kierowanie pracą Biura Wojewódzkiego Funduszu;

6)  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy;

7)  dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
do Zastępcy Prezesa oraz pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu (w tym ustalanie zadań, stanowisk pracy oraz zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników).

3. Funkcję Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności, z wyjątkiem udzielania pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pełni Zastępca Prezesa Zarządu.

 

§ 20

 

 1. Działalność Zarządu Wojewódzkiego Funduszu wyraża się między innymi przez podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z zadań określonych w art. 400 k ust. 1 i 3 oraz art.411a ust. 4 i 6 ustawy oraz w niniejszym Statucie.
 2. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność Zastępcy Prezesa określa Regulamin organizacyjny Biura.

 

§ 21

 

 1. Zarząd rozpatruje sprawy i podejmuje decyzje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Prezesa.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
  - Zastępca Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do udziału w obradach nad określonym punktem porządku posiedzenia.
 6. Zarząd do realizacji zadań może powoływać zespoły doradcze lub specjalistów, którzy opracowywać będą opinie, analizy, czy też oceny w zlecanych im sprawach związanych  z działalnością Wojewódzkiego Funduszu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Funduszu, w wyjątkowych przypadkach mogą odbywać się poza jego siedzibą.
 8. Zarząd może w wyjątkowych sytuacjach rozstrzygnąć poszczególne sprawy i uzgadniać stanowiska między sobą w drodze korespondencyjnej lub telefonicznej.
 9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 10. Każdy z członków Zarządu może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, jeżeli nie zgadza się z treścią podjętej uchwały.
 11. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisywany jest przez obecnych członków Zarządu

       i przyjmowany jest przez Zarząd na następnym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 22

 

 1. Prezes Zarządu lub osoba zastępująca, powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad pozostałego członka Zarządu oraz osoby zaproszone co najmniej jeden dzień
  przed wyznaczonym terminem posiedzenia Zarządu.
 2. W terminie określonym w ust. 1 winny być dostarczone członkom Zarządu materiały
  na posiedzenie Zarządu, w tym protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. W szczególnych przypadkach Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa może zwołać posiedzenie Zarządu bez zachowania wymogu określonego w ust.1.

 

§ 23

 

 1. Wnioski i opinie, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu mogą być zgłaszane przez członków Zarządu, dyrektora Biura i kierowników działów.
 2. Zastępca Prezesa Zarządu ma prawo występowania do Prezesa Zarządu z wnioskiem
  o powołanie specjalistów lub zespołów doradczych w sprawach należących do zakresu jego działania.
 3. Zarząd może wyrazić zgodę na rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad.

 

§ 24

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność na posiedzeniu Zarządu
  co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu podpisywane są przez członków Zarządu uczestniczących
  w posiedzeniu Zarządu i stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Zarządu.
 5. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
 6. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawach
  go dotyczących.

 

§ 25

 

 1. Członkowie Zarządu swoje obowiązki związane z bieżącą pracą i zadaniami niewymagającymi rozstrzygnięć na posiedzeniach Zarządu wykonują osobiście, zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu.
 2. Ewentualne spory kompetencyjne między członkami Zarządu rozstrzygane są
  przez Prezesa Zarządu.

 

Rozdział 4

Biuro Wojewódzkiego Funduszu

 

§ 26

 

Biuro Wojewódzkiego Funduszu, zwane dalej „Biurem” sprawuje techniczno-organizacyjną obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu.

 

§ 27

 

 1. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
 2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy,  a niezastrzeżone ustawą do kompetencji innego organu, wobec Zastępcy Prezesa Zarządu i pracowników Biura.
 3. Zastępca Prezesa Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu komórek organizacyjnych.

 

§ 28

 

 1. Pracę Biura organizuje Dyrektor Biura.
 2. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

 

§ 29

 

 1. Pracą Działów kierują ich kierownicy.
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik może mieć zastępcę, przy czym dotyczy to

komórek organizacyjnych, w których zatrudnionych jest nie mniej niż 12 pracowników.

 

§ 30

 

 1. W Biurze mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne.

1)        samodzielne stanowiska,

2)        działy,

3)        sekcje.

2. Sekcje stanowią wewnętrzne komórki organizacyjne Działów i podlegają kierownikowi działu.

3. W Biurze mogą funkcjonować wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy
do realizacji określonych spraw lub zagadnień.
4. Dopuszcza się powoływanie przez Prezesa Zarządu z inicjatywy własnej lub jego Zastępcy zespołów w celu i na czas realizacji określonych zadań.

 

Dział III

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały o nadaniu Statutu.

 

 Wytworzył: Leszek Bojałkowski (6 grudnia 2006)
Opublikował: Leszek Bojalkowski (6 grudnia 2006, 08:36:01)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (21 czerwca 2017, 11:22:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5443

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij