Lista przedsięwzięć priorytetowych

Załącznik do uchwały nr 49/19 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 29.06.2019 r.
 
 
LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na rok 2020

 
Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2020 sporządzona została na podstawie art. 400h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), z uwzględnieniem następujących strategii, programów i planów:

− Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. ze zm.,

− Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, przyjętego uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.,

− Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, przyjętej uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.,

− Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, przyjętego uchwałą nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.,

− Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.,

− Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2017-2020, przyjętej uchwałą nr 133/16 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 września 2016 r.,

− Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, przyjętej uchwałą nr 56/16 Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 czerwca 2016 r.,

− Programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorska, miasto Toruń, miasto Włocławek, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu dotyczyć będzie przede wszystkim zadań wymienionych w Liście przedsięwzięć priorytetowych, obejmujących w szczególności:

− przedsięwzięcia zmierzające do pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska,

− przedsięwzięcia dofinansowywane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych,

− programy priorytetowe realizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze.
 
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Priorytet I – OCHRONA WÓD

Priorytetem w zakresie ochrony wód będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej, w tym inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służących ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo, w szczególności objęte ochroną prawną w postaci form ochrony przyrody.

Priorytet II – GOSPODARKA ODPADAMI

Priorytetem w zakresie gospodarki odpadami będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

2) dotyczących systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów biodegradowalnych,

3) dotyczących unieszkodliwiania oraz zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

Priorytet III – OCHRONA POWIETRZA

Priorytetem w zakresie ochrony powietrza będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z ograniczeniem emisji gazów i pyłów oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

2) polegających na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii oraz budowie, rozbudowie lub modernizacji kolektorów słonecznych o mocy cieplnej nie większej niż 50 kW,

3) mających na celu ograniczenie zużycia energii w obiektach budowlanych, w szczególności poprzez zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej i w instalacjach związanych z gospodarką komunalną,

4) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji źródeł ciepła i systemów cieplnych niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW ze względu na wartość lub wielkość przedsięwzięcia, pod warunkiem zastosowania przy ich realizacji rozwiązań ekologicznych.

Priorytet IV – OCHRONA PRZYRODY

Priorytetem w zakresie ochrony przyrody będzie wspieranie przedsięwzięć prowadzących do zwiększania różnorodności biologicznej na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Priorytet V – EDUKACJA EKOLOGICZNA
Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej będzie wspieranie przedsięwzięć polegających na kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy ekologicznej, głównie w postaci zajęć terenowych oraz konkursów i olimpiad.

Priorytet VI – POWAŻNE AWARIE


Priorytetem w zakresie poważnych awarii będzie dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii oraz skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


W ramach tego działania Wojewódzki Fundusz w Toruniu realizuje we współpracy z NFOŚiGW projekt doradztwa energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

____________________________________________________________________
Listy obowiązujące w latach ubiegłych:
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/18 z dnia 05.07.2018 r. (16kB) word
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/17 z dnia 03.08.2017 r. (151kB) pdf
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 90/16 z dnia 28.06.2016 r. (220kB) pdf
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 85/15 z dnia 24.06.2015 r. (35kB) word
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 109/14 z dnia 26.06.2014 r. (35kB) word
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 69/13 z dnia 26.06.2013 r. (240kB) pdf
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 102/12 z dnia 21.06.2012 r. (162kB) pdf
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/11 z dnia 15.06.2011 r. (51kB) word
                                          

metryczka


Wytworzył: Sekretariat (8 czerwca 2006)
Opublikował: Leszek Bojałkowski (27 grudnia 2006, 12:11:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (9 lipca 2019, 10:53:05)
Zmieniono: Lista 2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9058