Specjalista w Dziale Administracyjnym.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista w Dziale Administracyjnym
 
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
 
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń.
 
Oczekiwania wobec kandydata:
 
 1. Legitymowanie się wykształceniem wyższym (preferowane kierunki z zakresu ekonomii lub administracji).
 2. Staż pracy minimum 3 lata.
 3. Znajomość prawa zamówień publicznych.
 4. Znajomość zadań, celów i misji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 5. Umiejętność reprezentowania Funduszu w kontaktach zewnętrznych.
 6. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
 7. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
 8. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
 9. Dokładność, rzetelność.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 11. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
 12. Dobra obsługa komputera i pakietu MS Office.
 13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
Dodatkowe oczekiwania:
 
 1. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.
 2. Przygotowywanie i przeprowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
 3. Prowadzenie dokumentacji, której prowadzenie wymuszają procedury.
 4. Przygotowywanie sprawozdań z postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i powyżej progu, do którego mają zastosowanie przepisy Pzp.
 5. Gospodarowanie środkami trwałymi i niskocennymi składnikami majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 6. Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.
 7. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
 8. Ewidencjonowanie i przechowywanie Zarządzeń Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
 9. Ewidencjonowanie i przechowywanie pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, np. orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym” należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 07.11.2019 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
 
Uwaga:
 
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń)”.
 
Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail:  ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r.  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

metryczka


Wytworzył: MP (24 października 2019)
Opublikował: Tomasz Jarosz (24 października 2019, 15:09:05)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (2 kwietnia 2020, 21:26:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954