Zaproszenie dla Banków do składania ofert

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W celu realizacji zadania statutowego wynikającego z art. 411 ust.1 lit.a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 ze zmianami) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznacza w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2018 r.  6.000.000,00 zł na dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.


 Działając na podstawie art. 411 ust. 10 d powołanej wyżej ustawy WFOŚiGW w Toruniu zaprasza banki zainteresowane obsługą preferencyjnych linii kredytowych skierowanych przede wszystkim do osób fizycznych do składania wstępnych ofert w poniżej określonym zakresie.


Termin składania ofert upływa 19 listopada 2010 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe warunki zawarcia umowy z wybranym Bankiem:

Umowa o dopłaty zostanie zawarta z bankiem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i w toku negocjacji zapewni najkorzystniejsze warunki kredytowania.


1. Bank podejmie się udzielania kredytów preferencyjnych ze środków własnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku, na inwestycje związane z ochroną środowiska w ramach niżej wymienionych linii kredytowych:
 Linia nr 1 „Inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody”,
 Linia nr 2 „Inwestycje energooszczędne dotyczące ocieplania budynków”,
 Linia nr 3 „Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojownicę”,
 Linia nr 4  „Inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów”,
 Linia nr 5 „Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej”,
 Linia nr 6 „Inwestycje dotyczące uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcja biomasy”,
 Linia nr 7 „Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo – parkowych i dworsko – parkowych”,
 Linia nr 8 „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii ”,
 Linia nr 9 „Inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest”.


2. Wybrane warunki kredytowania:
podstawa i wysokość dofinansowania zadania kredytem: do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż:
Linia nr 1 -    50 000 zł, pompy ciepła 100 000 zł
Linia nr 2 – 100 000 zł
Linia nr 3 – 100 000 zł
Linia nr 4 –   50 000 zł
Linia nr 5 –   50 000 zł
Linia nr 6 – 100 000 zł
Linia nr 7 – 100 000 zł
Linia nr 8 – 375 000 zł
Linia nr 9 –   50 000 zł
- okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu  do dyspozycji  kredytobiorcy;
- okres spłaty kredytu   nie może być dłuższy niż 5 lat od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania;
- miejsce świadczenia usługi: województwo kujawsko-pomorskie.


3. Fundusz  postawi do dyspozycji Banku kwotę 6 000 000,00 zł na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków Banku z dopłatami do odsetek WFOŚiGW w Toruniu w okresie:
Termin rozpoczęcia realizacji:                     01.01.2011 r.
Termin zakończenia udzielania kredytów:    31.12.2013 r.
Termin spłaty kredytów:                            31.12.2018 r.


4. Dopłata do odsetek następować będzie co miesiąc.


5. Do kredytów preferencyjnych na inwestycje związane z ochroną środowiska Fundusz dopłaca różnicę pomiędzy kwotą odsetek naliczanych według stopy procentowej przyjętej do rozliczeń z Bankiem a kwotą odsetek naliczonych według stóp procentowych stosowanych dla kredytobiorców w całym okresie kredytowania.


6. Oprocentowanie przyjęte do rozliczeń z Bankiem równe jest stopie .….…. podwyższonej o marżę.


7. Oprocentowanie kredytów dla kredytobiorców ustalane jest w oparciu o zaproponowaną  wyżej stopę.


8. Prowizja przygotowawcza będzie pobierana przez Bank od kredytobiorców.


9. WFOŚiGW w Toruniu wymaga, aby Bank rozpatrywał wnioski  kredytowe  w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku do daty zawarcia umowy kredytowej.


10. Bank zatrudnia osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje do wykonania zamówienia i dysponuje specjalistami z doświadczeniem przy ocenie efektów ekologicznych lub  zobowiąże się  do zatrudnienia osób o takich kwalifikacjach w terminie do dnia uruchomienia linii.


11. Bank posiada co najmniej trzy placówki przygotowane do realizacji zamówienia w województwie kujawsko – pomorskim, obejmujących zasięgiem cały obszar województwa.


12. Bank zobowiąże się do wystawienia informacji z innych źródeł oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.


13. Bank zobowiązuje się  do wykonania wszystkich obowiązków podmiotu udzielającego pomocy, określonych w przepisach prawa dotyczących pomocy publicznej.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o wyborze  Banku zdecyduje przede wszystkim na podstawie proponowanej marży i prowizji.


Na odpowiedź w powyższej sprawie oczekujemy do 19 listopada 2010 r. godz. 15.00.


 

metryczka


Wytworzył: Karolina Szymańska (27 października 2010)
Opublikował: Karolina Szymańska (28 października 2010, 10:53:20)

Ostatnia zmiana: Karolina Szymańska (28 października 2010, 10:54:35)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6474