zamówienie na:

Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych w ciągu roku 2020 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla potrzeb biura WFOŚiGW.

zamawiający: WFOŚiGW w Toruniu
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: DA.3601.24.20
szacunkowa wartość: 37 307,90
termin składania ofert: 18 lutego 2020
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Na podstawie Uchwały Zarządu nr 103/20 z dnia 30.01.2020 r. w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1943) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:

Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych w ciągu roku 2020 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu dla potrzeb biura WFOŚiGW.

Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
NIP: 956 12 23 682, REGON: 341191740
PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
Telefon: 56 62 12 300 lub 308
Fax: 56 62 12 302
 
I. Przedmiot zamówienia:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych w ciągu roku 2020 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Szczegółowy wykaz towarów określa Załącznik nr 1.
 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym                   Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
              30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe,
              30192000-1 – Wyroby biurowe.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania min. 50% podanych w Załączniku nr 1 ilości maksymalnych.
 4. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczny okres sprzedaży z minimum 14 dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.
 5. Dostawa materiałów do siedziby Zamawiającego realizowana będzie na koszt Wykonawcy.
 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały biurowe były nowe, pierwszej jakości, kompletne, wolne od wad technicznych, posiadające znak firmowy producenta.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy. Umowa podpisana zostanie na czas określony do 31.12.2020 r.
 8. Pierwsza dostawa nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy w ilości około 25% całkowitej ilości towarów.
 9. Okres gwarancji: zgodnie z danymi producenta.
 10. Okres dostarczenia towaru: w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
 11. W przypadku błędnego dostarczenia towaru, w ciągu 24 godz. nastąpi wymiana na prawidłowe zamówienie.
 12. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający dopuści możliwość, w uzgodnieniu z nim, zamiany i zastąpienia przedmiotowego artykułu innym o cechach fizycznych nie gorszych od art. wycofanego lub niedostępnego przy zachowaniu jego ceny.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania zmiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości.
 
II. Kontakt w sprawie zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Damian Kurlenda,
tel. 56 62 12 313, e-mail: zamowienia@wfosigw.torun.pl

III. Sposób wykonania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym podając cenę netto oraz cenę brutto. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko ceny, które nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo należy podać ceny jednostkowe na formularzu znajdującym się w Załączniku do formularza ofertowego.
Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
 
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 18 lutego 2020 r. do godziny 12:00 (na kompletnym formularzu ofertowym) e-mailem na adres zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w adres.  Pod uwagę brana będzie data dostarczenia do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu, przy ul. Fredry 8.
 
Termin związania ofertą wynosi 5 dni.
 
VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100% ceny.

VII. Inne informacje:
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny.
 
 
Załączniki:
1. Szczegółowy wykaz towarów. (21kB) excel
2. Wzór umowy. (61kB) word
3. Formularz ofertowy. (26kB) word     

Informacja o wyniku (20kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: DG
Opublikował: Tomasz Jarosz (11 lutego 2020, 14:59:01)

Ostatnia zmiana: Daniel Gerus (21 lutego 2020, 09:23:18)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331