Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018


zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowych 4 zestawów – komputery stacjonarne z monitorami oraz oprogramowaniem do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zamawiający: WFOSiGW w Toruniu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DA.3601.168.18
szacunkowa wartość: 10 227,64
termin składania ofert: 7 września 2018
wynik postępowania: roztrzygnięte  Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 15/17 z 13.09.2017 roku w oparciu
 art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. po. 1579)  w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:

„Dostawę fabrycznie nowych 4 zestawów – komputery stacjonarne z monitorami oraz oprogramowaniem do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu”


Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
NIP: 956 12 23 682, REGON: 341191740
PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
Telefon: 56 62 12 300 lub 308
Fax: 56 62 12 302
 
I. Przedmiot zamówienia:
 
A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych 4 zestawów – komputery stacjonarne z monitorami oraz oprogramowaniem o wymaganiach minimalnych:
 
1. Komputer stacjonarny - 4 sztuki.
    1) komputer do zastosowań biznesowych,
    2) komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark 2014 firmy BAPCo „Overall Performance” wynik min.1236 pkt.,
    3) zainstalowana i obsługiwana pamięć RAM minimum 8 GB,
    4) wewnętrzny dysk twardy o pojemności minimum 1000 GB,
    5) wbudowana karta sieciowa Ethernet 100/1000. Port RJ-45, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,
    6) zintegrowana karta graficzna,
    7) zintegrowana karta dźwiękowa,
    8) rodzaje wejść/wyjść: USB 3.0 – 2 szt.; HDMI – 1 szt., RJ-45 – 1szt., czytnik kart pamięci,
    9) urządzenie zgodne z wymogami Certyfikat Energy Star® ,
    10) gwarancja producenta 36 miesięcy,
   11) przewodowa klawiatura klawiatura z klasycznym układem,  przewodowa mysz,  podkładka pod mysz.
 
2. Monitor – 4 sztuki
    1) przekątna matrycy ekranu min. 21,5",
    2) nominalna rozdzielczość matrycy min. 1920 x min. 1080 (FullHD),
    3) matowa lub antyodblaskowa matryca przeznaczona do pracy biurowej,
    4) jasność min. 250 cd/m2,
    5) kontrast min. 800:1,
    6) czas reakcji matrycy max. 20 ms, (zgodnie z ISO biały-czarny-biały),
    7) kąt widzenia w poziomie min. 178 stopni,
    8) kąt widzenia w pionie min. 178 stopni,
    9) wbudowane głośniki,
    10)  złącza cyfrowe wideo umożliwiające podłączenie, przy użyciu dostarczonych z monitorem kabli, (kabel zasilający, kabel audio, kabel do podłączenia cyfrowego z oferowanym laptopem i stacją dokującą,
    11)  zgodność z wymaganiami ENERGY STAR min. 5.0 dla monitorów komputerowych,
    12)  okres gwarancji producenta na monitor wynosi 3 lata.
 
3. System Operacyjny spełniający – 4 sztuki
1. wsparcie producenta systemu w postaci aktualizacji systemu w zakresie poprawek bezpieczeństwa, uaktualnień, rozszerzeń udostępnianych do tego systemu przez producenta przez okres min. 5 lat od daty odbioru jakościowego urządzenia. 
2. obsługa aplikacji 32 i 64 bitowych. 
3. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, w tym pomoc do systemu. 
4. obsługa za pomocą myszy i klawiatury. 
5. bezproblemowa współpraca z oferowanym pakietem biurowym. 
6. bezproblemowa współpraca z oferowanymi komputerami. 
7. integracja z sieciowym środowiskiem serwerowym MS Windows Server 2012 R2 
 
W przypadku zaoferowania licencji na system operacyjny innego niż obecnie używany przez zamawiającego Microsoft Windows w wersji do zastosowań w firmach, sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń i wsparcia w minimalnym zakresie: 
1. szkolenia zbiorcze dla użytkowników w zakresie minimum 2 tur. Każda
tura po 8 godzin zegarowych podzielonych na 2 dni robocze. 
2. szkolenie indywidualne, w formie warsztatów, każdego użytkownika w zakresie minimum 2 godzin roboczych. 
3. szkolenia będą się odbywały w dni robocze w godzinach roboczych użytkowników. 
4. szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie zatrudnienia użytkowników. 
5. sprzedający zapewni sprzęt i inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. 
6. kupujący w swojej siedzibie udostępni, na czas szkoleń, odpowiednie pomieszczenia (z dostępem do prądu i sieci Internet) do przeprowadzenia szkoleń. 
7. przez okres 12 miesięcy od dostawy, Sprzedający zapewni co najmniej
1 specjalistę HelpDesk. Dostępnego w godzinach pracy Kupującego, 
8. szkolenia będą przeprowadzone przez autoryzowanych, przez producenta systemu operacyjnego, instruktorów. 
9. specjaliści HelpDesk muszą posiadać wiedzę z zakresu eksploatacji, zarządzania i integracji równoważnego systemu operacyjnego z sieciowymi środowiskami serwerowymi (MS Windows Server 2012 i późniejsze) Kupującego. 
 
4. Pakiet Biurowy - okres licencji – wieczysty, 4 szt. spełniający warunki:
Pakiet biurowy musi zawierać:
1) edytor tekstów.
2) arkusz kalkulacyjny.
3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.
4) narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).
 
W przypadku zaoferowania innego pakietu biurowego innego niż obecnie używany Microsoft Office w wersji do zastosowań w firmach, sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń i wsparcia w minimalnym zakresie: 
1) szkolenia zbiorcze dla użytkowników w zakresie minimum 2 tur. Każda tura
po 8 godzin zegarowych podzielonych na 2 dni robocze. 
2) szkolenie indywidualne, w formie warsztatów, każdego użytkownika w zakresie minimum 2 godzin roboczych. 
3) szkolenia będą się odbywały w dni robocze w godzinach roboczych użytkowników. 
4) szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie zatrudnienia użytkowników. 
5) sprzedający zapewni sprzęt i inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. 
6) kupujący w swojej siedzibie udostępni na czas szkoleń, odpowiednie pomieszczenia (z dostępem do prądu i sieci Internet) do przeprowadzenia szkoleń. 
7) szkolenia będą przeprowadzone przez autoryzowanych, przez producenta pakietu biurowego, instruktorów 
 
B. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 
            30213000-5 komputery osobiste
 
C.    Dostawa urządzeń do siedziby Zamawiającego realizowana będzie na koszt Wykonawcy.
D.    Warunkiem realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy.
E.     Okres gwarancji: zgodnie z danymi producenta.
F.     Okres dostarczenia towaru: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 
II. Kontakt w sprawie zamówienia:
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Tomasz Jarosz,
tel. 56 62 12 306, e-mail: tomasz.jarosz@wfosigw.torun.pl.  
 
III. Sposób wykonania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Na ofertę składają się:
1) formularz oferty (wzór zał. nr 1);
2) jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
7. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 5 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
 
V. Miejsce i termin złożenia oferty:

 
Ofertę należy przesłać do godziny 12:00 7 września 2018 r. (na kompletnym formularzu ofertowym) e-mailem na adres zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście
w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń lub przesłać pocztą
na w/w. adres.  Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.
 
VII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100 % ceny.
 
 
                                  
Załączniki:
1. Formularz ofertowy. (33kB) word
2. Wzór umowy (28kB) word

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania (25kB) pdf

Odpowiada za treść: TJ
Opublikował: Tomasz Jarosz (31 sierpnia 2018, 15:01:53)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (14 września 2018, 16:33:05)
Zmieniono: roztrzygnięte

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij