Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018


zamówienie na:

Spójnego systemu identyfikacji wizualnej Ogólnopolskich obchodów 25-lecia WFOŚiGW

zamawiający: WFOSiGW w Toruniu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DA.3601.155.18
szacunkowa wartość: 10881,00
termin składania ofert: 17 lipca 2018
wynik postępowania: roztrzygnięte  
Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 15/17 z dnia 13.09.2017 r. w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie:

„Spójnego systemu identyfikacji wizualnej Ogólnopolskich obchodów 25-lecia WFOŚiGW”

Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
NIP: 956 12 23 682, REGON: 341191740
PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
Telefon: 56 62 12 300 lub 308
Fax: 56 62 12 302
 
I. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego (logo) Ogólnopolskich obchodów 25-lecia WFOŚiGW z użyciem hasła promocyjnego: W trosce o środowisko (wraz z przekazaniem do niego praw autorskich) oraz systemu identyfikacji wizualnej składającego się z następujących elementów:

Przedmiot zamówieniaSpecyfikacja zamówienia
1. Logotyp• Projekt własny Ogólnopolskich obchodów 25-lecia WFOŚiGW z użyciem hasła promocyjnego: “W trosce o środowisko”
• Nazwa WFOŚiGW: pełna i skrót
• Kolor: m.in. zielony, niebieski,
• Pliki w formatach (w zależności od programu projektowego).svg, .eps, .ai, .cdr oraz w wersjach do druku i internetu (CMYK, RGB), oraz obligatoryjnie w formatach PDF i JPG w wysokiej rozdzielczości, w wersji kolorowej i monochromatycznej,
• Księga znaku – wersja podstawowa (z opisem logo oraz napisów)
2. Dyplom okolicznościowy• Projekt dyplomu okolicznościowego/podziękowań w formacie .doc (wersja edytowalna)
• Wymiary: format A4
• Sposób oznakowania: dyplom powinien zawierać m.in.: zaprojektowany logotyp, elementy graficzne
• Kolorystyka: 4+0
3. Teczki• Projekt, druk i dostawa teczki
• Wymiary: 31 cm x 22 cm (A4 plus) umożliwiające swobodne umieszczanie notesu, długopisu oraz do 50 kartek powielonych materiałów
• Szerokość grzbietu: dwubigowy grzbiet o szerokości 0,5 cm
• Materiał: papier kredowy o gramaturze min. 350 g, uszlachetniona folia matowa na zewnętrznej powierzchni teczki
• Sposób zamykania: 2 skrzydełka (prawe i dolne min. 5 cm)
• Sposób oznakowania: teczka powinna zawierać m.in.: zaprojektowany logotyp
• Kolorystyka: 4+0
• Liczba: 300 szt.
4. Zaproszenia• Projekt, druk i dostawa zaproszeń
• Wymiary: 2x DL do DL
• Materiał: karton 250 g/m2 mat
• Sposób oznakowania: zaproszenie powinno zawierać m.in.: zaprojektowany logotyp, elementy graficzne, informację o patronacie honorowym w projekcie
• Kolorystyka: 4+4
• Lista danych osobowych zostanie przesłana po wyborze Wykonawcy
• Wersja edytowalna i elektroniczna
• Liczba: 350 szt. (300 imiennych + 50 czystych)
5. Koperty• Projekt, druk i dostawa kopert
• Wymiary: format DL
• Sposób oznakowania koperty m.in.: instytucja, imię, nazwisko, adres zaprojektowany logotyp, element graficzny,
• Kolorystyka: 4+0
• Liczba: 350 szt. (300 imiennych + 50 czystych)
• Lista adresowa zostanie przesłana po wyborze Wykonawcy
6. Ścianka konferencyjna• Projekt, druk i dostawa ścianki
• Ścianka tekstylna Formulate Łukowa Horyzontalna
• Konstrukcja wykonana z aluminiowych rur o średnicy 30 mm
• Zastosowany specjalny, rozciągliwy materiał
• Wymiary: min. 2300 x 5900 x 600
• Wymiary grafiki: min. 2300 x 6000
• Grafika dwustronna
• Kolorystyka: 4+4
• Sposób oznakowania: ścianka powinna zawierać m.in. zaprojektowany logotyp wraz z hasłem, znaki wodne logotypu, logotypy wszystkich WFOŚiGW,
• Całość zapakowana w torbę transportową z miejscem na grafikę
• Liczba: 1 szt.
7. Roll-up• Projekt, druk i dostawa roll-up’u
• Wymiary - obszar widocznej grafiki: 200 cm (wys.) x 100 cm (szer.)
• Górna listwa zatrzaskowa, maszt typu bungee, nóżki obrotowe
• Sposób oznakowania: roll-up powinien zawierać m.in. zaprojektowany logotyp wraz z hasłem
• Torba transportowa
• Kolorystyka: 4+0
• Liczba: 4 szt.


II. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 
1. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie: pozycja 1, 4, 5 do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, pozostałe pozycje do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia – WFOŚiGW Toruń.III. Kod CPV
 
Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.82.25.00-7  Usługi projektów graficznych
 
IV. Prawa autorskie
 
1. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego:
1) majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych stanowiących wszystkie części zamówienia oraz do wszystkich ich części składowych bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy – w zakresie następujących pól eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolnymi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, reprograficzną, drukarską, komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, w tym utrwalanie na nośnikach dźwięku;
b. wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz kopia takich zapisów, archiwizacja zapisów;
c. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą;
d. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, wykorzystanie na stronach internetowych Zamawiającego;
e. równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną;
f. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym w sieci internetowej, w innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
g. wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;
h. wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji, tak w formie graficznej, tekstowej, zapisu elektronicznego i komputerowego, jak i innych form, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej lub komputerowej, udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, wydania w prasie, w tym drukowanej i internetowej, w dowolnych portalach, serwisach, wortalach, na dowolnych stronach internetowych i intranetowych;
i. dowolne wykorzystywanie w przekazach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, jak również wyłączne prawo na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych mediach;
2) prawo do wykonywania praw zależnych, prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do całości i poszczególnych elementów projektów graficznych wszystkich części zamówienia, w tym prawo do tworzenia ich opracowań, wykorzystania ich elementów i rozporządzania nimi (w szczególności w celu promocji Zamawiającego) na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 1
 
V. Opis zawartości oferty
 
1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załączonym projektem graficznym logotypu spełniającym następujące warunki:
a) projekt logotypu musi być wykonany techniką komputerową i powinien zawierać pliki graficzne w formacie jpg lub pdf , w wersji kolorowej i monochromatycznej,
b) czcionki użyte w logotypie powinny być ogólnodostępne,
w przypadku załączenia kilku projektów logotypów, każdy projekt powinien spełniać warunki opisane w pkt. a i pkt. b powyżej.
2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
VI. Sposób oceny oferty
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
1)  cena przedmiotu zamówienia – 50%  (wartość wyrażona w procentach będzie oceniona w punktach 1%=1pkt),
 
2)  wartość artystyczna projektu logotypu – 50% (wartość wyrażona w procentach będzie oceniona w punktach 1%=1pkt).
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę przedmiotu zamówienia, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:

C = ( Cmin / Co) x 50, gdzie:

  • C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
  • Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT)* za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu,
  • Co -  cena brutto (wraz z podatkiem VAT)* za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
    *Cenę oferty brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Wartość artystyczna projektu logotypu, dla ofert nieodrzuconych, w oparciu o poniższe kryteria wg podanej punktacji od 0 do 50 pkt.
a) pomysłowość twórcy oraz  niestandardowe i nowatorskie podejście do tematu  – do 20 pkt.,
b) oryginalność, atrakcyjność pomysłu – do 15 pkt.,
c) zgodność z tematem zamówienia – do 15 pkt.
 
Na łączną punktację składa się suma punktów otrzymana w powyższych kryteriach (suma punktów z kryterium 1) + suma punktów z kryterium 2).
 
2. Ocenie podlegać będzie każdy projekt oddzielnie.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert, nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i jakości, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
 
  VII. Kontakt w sprawie zamówienia
 
Wszelkich informacji dotyczących kwestii merytorycznych udziela: Marlena Wencel, tel. 56 62 12 333, marlena.wencel@wfosigw.torun.pl. Informacji dotyczących procedury udzielenia zamówienia udziela: Maciej Drzewoszewski, tel. 56 62 12 304, e-mail: maciej.drzewoszewski@wfosigw.torun.pl.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty
 
Ofertę należy przesłać do dnia 17 lipca 2018 roku do godz. 12:00 e-mailem na adres zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w adres. Pod uwagę brana będzie data wpływu oferty.
 
VII. Informacje dodatkowe
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3. Po wyborze Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najbardziej korzystną, podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.
4. Wykonawca wystawi 16 faktur (w tej samej kwocie) na 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dane do faktur dostarczy Zamawiający).
5. Zamawiający potwierdzi odbiór zamówienia dla pozycji 1, 4, 5 protokołem odbioru częściowym, natomiast dla pozycji pozostałych - protokołem końcowym. Protokół zostanie podpisany obustronnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
6. Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 14 dni po odbiorze zamówienia i podpisaniu protokołu końcowego.
 
 
Załączniki:
1) Formularz ofertowy (24kB) word  

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania (47kB) pdf


 


Odpowiada za treść: MW
Opublikował: Tomasz Jarosz (10 lipca 2018, 15:17:34)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (14 sierpnia 2018, 13:26:07)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij