Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018


zamówienie na:

usługę cateringową (serwis kawowy i lunch z dowozem) realizowana na szkoleniach „Energetyk Gminny” odbywających się w 3 cyklach 2-dniowych w dniach 5-6 czerwca, 19-20 czerwca i 26-27 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ulicy Fredry 8, 87-100 Toruń, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zamawiający: WFOSiGW w Toruniu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DO.3601.110.18
szacunkowa wartość: 5272,23
termin składania ofert: 4 czerwca 2018
wynik postępowania: roztrzygnięte 
Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 15/17 z 13.09.2017 roku w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: usługę cateringową (serwis kawowy i lunch z dowozem) realizowana na szkoleniach „Energetyk Gminny” odbywających się w 3 cyklach 2-dniowych w dniach 5-6 czerwca, 19-20 czerwca i 26-27 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy ulicy Fredry 8, 87-100 Toruń, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zakup na potrzeby Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8,
87-100 Toruń,
Telefon: 56 62 12 300 lub 308, Fax: 56 62 12 302,
http://www.wfosigw.torun.pl, e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl
 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Serwis kawowy ciągły od godz. 8:00 – 15.00 na 13 osób,
    · kawa z ekspresu ciśnieniowego bez ograniczeń ,
    · wybór herbat zawierający herbatę zieloną, czarną, owocową (łącznie co najmniej 300 ml na osobę) wraz  z termosami z gorącą wodą,  dodatki: cytryna oraz mleko i cukier, serwowane w opakowaniach zbiorczych (np. mleko w dzbanuszkach, cukier w cukiernicach – bez ograniczeń)
    · woda – gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności maksymalnej 330 ml (łącznie co najmniej 1 l na osobę);
    · soki 100% – pomarańczowy i jabłkowy (co najmniej 500 ml na osobę);
    · ciastka kruche, w czekoladzie z galaretką – co najmniej 4 rodzaje, co najmniej 200 g na osobę;
    · ciasto co najmniej 2 rodzaje 200 g na osobę;
    · świeże, sezonowe owoce – co najmniej 200 g na osobę;
 
2. Lunch, gotowość o godz. 13:00 – na 13 osób,
    · zupa – 1 propozycja (co najmniej 400 ml na osobę);
    · danie główne – 3 propozycje (co najmniej 500 g na osobę) dania w wersji  mięsnej i wegetariańskiej oraz dwa dodatki skrobiowe, jako dodatek skrobiowy rozumie się np. ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron); surówki;
    · deser: co najmniej 3 rodzaje/osobę  minideserów np. mus, panna cotta.
 
3. obsługa
    · zapewnienie kompleksowej obsługi kelnerskiej od 8:00 do 15:00
    · zapewnienie zastawy ceramicznej/porcelanowej /naczyń/sztućców metalowych/szklanek/filiżanek/itd. – na 13 osób;
    · zapewnienie miejsca - stoliki barowe do posiłku dla 13 osób;
 
 
II. Kontakt w sprawie zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących kwestii merytorycznych udziela: Monika Pawłowicz, tel. 56 62 12 361 lub 887 447 715, monika.pawlowicz@wfosigw.torun.pl. Informacji dotyczących procedury udzielenia zamówienia udziela: Maciej Drzewoszewski, tel. 56 62 12 304, e-mail: maciej.drzewoszewski@wfosigw.torun.pl. Możliwe jest zobaczenie miejsca, w którym wykonana ma być usługa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

III. Sposób wykonania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym podając cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko ceny, które nie mogą ulec zmianie.
Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątka imienną. W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas
do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.     
   
IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
 
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 8.00 (na kompletnym formularzu ofertowym) e-mailem na adres maciej.drzewoszewski@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w. adres.  Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego.
 
Termin związania ofertą do 4 czerwca 2018r.
 
VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100 % ceny.

VII. Inne informacje:
Z zamówienia wyklucza się wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Formularz Ofertowy (31kB) word
2. Wzór umowy (192kB) word

Informacja o wyborze oferty (448kB) pdf
 

Odpowiada za treść: MD
Opublikował: Tomasz Jarosz (30 maja 2018, 15:19:10)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (4 czerwca 2018, 19:35:41)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij